धार्मिक स्थळे, उपासना स्थळे चालू करण्यास शर्तींसह परवनगी; पुन्हा सुरु मोहिमे अंतर्गत जिल्हाधिकारी यांचे सुधारित आदेश जारी


 

स्थैर्य, सातारा दि.१५ : पुन्हा सुरु मोहिमेंतर्गत लॉकडाऊन कालावधी दि. 30/11/2020 रोजीपर्यंत वाढविणेत
आला आहे. तसेच शासनाने बंदिस्त सभागृहे, मोकळया जागेत होणारे इतर सांस्कृतीक कार्यक्रम
तसेच धार्मिक स्थळे, उपासना स्थळे चालू करण्यास परवनगी दिलेली आहे. त्यानुसार शेखर सिंह, जिल्हादंडाधिकारी, सातारा यांनी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1973 चे कलम 144 मधील तरतूदीनुसार प्राप्त
असलेल्या अधिकारान्वये, सातारा जिल्हयात                 दि. 16/11/2020 रोजीचे 00.00
वाजले पासून ते पुढील आदेश होईपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.


सातारा जिल्हा कार्यक्षेत्रात खालील बाबींना मनाई करणेत येत
आहेत

           
 सर्व शाळा, महाविदयालये, शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण
संस्था, कोचिंग इंस्ट्युटयुट (कॉम्प्युटर व टायपिंग इन्सिटयुट   वगळून) या
बंद राहतील. तथापी  ऑनलाईन/ दुरस्थ शिक्षणास परवानगी राहील.  ऑनलाईन शिक्षण
/दुरध्वनी आणि संबंधित कार्यासाठी
शाळेत 50 टक्के शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना परवानगी राहील.
त्यासाठी  शिक्षण विभागाने, आरोग्य व सुरक्षततेबाबत निर्धारित
केलेल्या आदर्श कार्य प्रणाली (SOP) चे पालन करणे बंधनकारक राहील.
 राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्था, औदयोगिक प्रशिक्षण
उपक्रम (आयटीआय), राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ किंवा राज्य कौशल्य विकास
मंडळ किंवा
भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र सरकारच्या इतर  मंत्रालयामध्ये, नोंदणीकृत
अल्पकालीन प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये
कौशल्य किंवा उदयोजकता प्रशिक्षण घेण्यास   
परवानगी राहील. राष्ट्रीय उद्योजकता आणि लघु व्यवसाय विकास संस्था
(NIESBUD), भारतीय उदयोजक संस्था आणि त्यांचे प्रशिक्षण प्रदाते यांना
देखील परवानगी
राहील. त्यासाठी आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालयाने निर्धारित केलेल्या
आदर्श कार्य
प्रणाली (SOP) चे पालन करणे बंधनकारक राहील. उच्च शिक्षण संस्थामध्ये
ऑनलाईन/ दुरस्थ
शिक्षण हे प्राधान्यप्राप्त अध्यापनाचे साधन असेल आणि त्यास प्रोत्साहित
केले जाईल.
तथापी, केवळ उच्च शिक्षण संस्था (पी.एच.डी.) आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
प्रवाहातील
पदव्युत्तर विदयार्थ्यांसाठी प्रयोगशाळेतील/प्रयोगात्मक कामांसाठी परवानगी
राहील. केंद्रीय
वित्तपुरवठा उच्च शिक्षणासाठी संस्था, संस्था प्रमुख यांची स्वत:ची खात्री
झाले नंतरच
 प्रयोगशाळा / प्रयोगात्मक कामांसाठी विदयार्थांना
बोलवणेस परवानगी राहील.  इतर सर्व उच्च शैक्षणिक
संस्था उदा. राज्य विदयापीठे, खाजगी विदयापीठे, इत्यादी, ते केवळ  संशोधन
अभ्यासक (पी.एच.डी.) आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील
पदव्युत्तर विदयार्थ्यांसाठी प्रयोगशाळेतील/ प्रायोगिक कामासाठी परवानगी
राहील.  सर्व सरकारी आणि खाजगी ग्रंथालयांना सामाजिक अंतर
व स्वच्छतेचे पालन करून काम करणेची  परवानगी
राहील.

            रेल्वे व विमान प्रवासी वाहतूक काही ठराविक
आदेशाने मान्यता दिली असलेस किंवा STANDARD OPERATING PROCEDURE नुसार चालू राहील.
सर्व सामाजिक, राजकिय, शैक्षणिक, धार्मिक कार्यक्रम तसेच मोठया संख्येने लोक जमा होणारे
कार्यक्रम, परिषदा बंद राहतील. सार्वजनिक ठिकाणी दारू, पान, तंबाखु इत्यादी सेवन करणेस
मनाई करणेत येत आहे.

सातारा जिल्हा कार्यक्षेत्रातील खालील बाबींना परवानगी राहील

            हॉटेल / फुड कोर्ट्स/रेस्टॉरंट्स आणि बारर्स
यांना 50 टक्के पेक्षा जास्त नाही, इतक्या क्षमतेने चालू ठेवणेस परवानगी देत आहे. तथापि,
पर्यटन विभागाने निर्धारित केलेली आदर्श कार्य प्रणाली (SOP) चे पालन करणे बंधनकारक
राहील.  ऑक्सिजनची वाहतुक करणाऱ्या वाहनांना
कोणत्याही वेळी राज्यांतर्गत तसेच राज्याबाहेर मुक्त हालचाल करण्यास परवानगी आहे. राज्य
व केंद्र शासनाने कोव्हिड 19 बाबत ठरविलेल्या राजशिष्ठाचारानुसार सर्व रेल्वे यांना
राज्यात सुरवात ते शेवट पर्यत प्रवास मुभा राहील.  सर्व मार्केट/ दुकाने सकाळी 9.00 ते सायंकाळी 9.00 वा. या वेळेमध्ये चालु रहातील. तथापि,
मेडीकल/औषधाची दुकाने पुर्णवेळ चालू ठेवणेस परवानगी राहील. जर पाच पेक्षा जास्त व्यक्ती
दुकानात असल्यास अथवा सामाजिक अंतराचे पालन न केलेस तात्काळ बंद करावीत.  सातारा जिल्हयातील प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये कोणतेही
कार्यक्रम आयोजीत करणेस मनाई आहे. तथापि, प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून इतर क्षेत्रात खुले
लॉन, विना वातानुकूलित मंगल कार्यालय/हॉल/सभागृह, घर व घराच्या परिसरात 50 लोकांच्या
(संपुर्ण कार्यक्रमासाठी) मर्यादेत लग्नाशी संबंधित मेळावे/ समारंभाचे आयोजन करणेकामी
संबंधित तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. तसेच
या कार्यालयाकडील  दि. 26/06/2020 मधील अटी
व शर्तींचे पालन करणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील.  अंत्यविधी यासारख्या कार्यक्रमास 20
पर्यंत (संपुर्ण कार्यक्रमासाठी) व्यक्तींना
सामाजिक अंतर ठेऊन कार्यक्रम करणेस परवानगी राहील.  वृत्तपत्र छपाई आणि
वाटप करणेस परवानगी देणेत येत
आहे. (घरपोच वितरणासह)  बाग, उदयाने आणि करमणुकीच्या
उददेशाने सार्वजनिक मोकळया जागा चालु राहतील.  कन्टेनमेंट झोन बाहेर,
व्यवसायाच्या अनुषंगाने प्रदर्शनास
परवानगी राहील. त्यासाठी औद्योगिक विभागाने निर्धारित केलेल्या आदर्श कार्य
प्रणाली
(SOP) चे पालन करणे बंधनकारक राहील.  कन्टेनमेंट
झोन बाहेरील क्षेत्रात स्थनिक साप्ताहीक बाजार (जनावरांसह) उघडणेस परवानगी
राहील. त्यासाठी
स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी निर्धारित केलेल्या आदर्श कार्य प्रणाली
(SOP) चे पालन
करणे बंधनकारक राहील.  रेल्वेने रेल्वे स्थानकांवर
येणाऱ्या प्रवाशांची आरोग्य  तपासणी व मुद्रांकन
करणेची आवश्यक्ता नाही. तथापी कोविड- 19 च्या अनुषंगाने या प्रवाश्यांनी
सामाजीक आंतर
व स्वच्छतेचे पालन करणे आवश्यक आहे.  केश कर्तनालय,
स्पा, सलून, ब्युटी पार्लर हे शासनाने दिलेल्या अटी व शर्ती तसेच
जिल्हाधिकारी तथा
अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, सातारा यांचेकडील दि. 27/06/2020
च्या आदेशा
  मधील
अटी व शर्तीन्वये चालू ठेवणेस परवानगी देणेत येत आहे.  सातारा जिल्हयातील
सर्व सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा
केंद्र व आधारकेंद्र जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन
प्राधिकरण, सातारा
यांचेकडील दि. 11/06/2020 आदेशा मधील अटी व शर्तीन्वये चालू ठेवणेस परवानगी
राहील.
 इंनडोअर हॉल मधील खेळाच्या सुविधा चालू करणेबाबत
जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, सातारा यांचेकडील
 दि. 19/10/2020 च्या आदेशा मधील अटी व शर्तीन्वये
चालू ठेवणेस परवानगी राहील.  सातारा जिल्हयातील
व्यायामशाळा चालू करणेबाबत जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन
प्राधिकरण,
सातारा यांचेकडील दि. 23/10/2020 च्या आदेशा  मधील अटी व शर्तीन्वये चालू
ठेवणेस परवानगी राहील.
 सातारा जिल्हयातील इंधन पंप, औदयोगिक आस्थापना
व सर्व वैदयकीय आस्थापना पुर्णवेळ चालू ठेवणेस परवानगी राहील.  राज्य,
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील क्र‍िडापट्टूंच्या
प्रशिक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जलतरण तलावांना परवानगी देणेत येत आहे. 
यासाठी क्रिडा व युवा व्यवहार विभागाकडून निर्धारित
केलेल्या आदर्श कार्य प्रणाली (SOP) चे पालन करणे बंधनकारक राहील.
 कन्टेनमेंट झोन बाहेरील क्षेत्रात योग संस्था चालु
करणेस परवानगी राहील. त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, भारत सरकारच्या
आरोग्य व कुटुंब
कल्याण विभाग यांनी निर्धारित केलेल्या आदर्श कार्य प्रणाली (SOP) चे पालन
करणे बंधनकारक
राहील. ) बॅडमिंटन, टेनिस स्क्वॅश, इनडोअर शुटिंग रेंज इ. मधी सर्व
खेळांमध्ये शासरीक
व स्वच्छताविषयक पालन करुन चालु करणेस परवानगी राहील.  कन्टेनमेंट झोन
बाहेरील क्षेत्रात सिनेमा हॉल/थिएटर/
मल्टिप्लेक्स/ नाटक थिएटर हे बसण्याच्या 50% क्षमतेने चालू राहील. यामध्ये
कोणत्याही
खाण्यायोग्य वस्तुंना परवानगी दिली जाणार नाही. त्यासाठी सांस्कृतिक कार्य
विभाग माहिती
व प्रसारण मंत्रालय यांनी निर्धारित केलेल्या आदर्श कार्य प्रणाली (SOP) चे
पालन करणे
बंधनकारक राहील. ) सातारा जिल्हयातील पर्यटन स्थळे खुली करण्याबाबत
जिल्हाधिकारी तथा
अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, सातारा यांच्या दि. 01/11/2020 च्या
आदेशा  मधील अटी व शर्तीन्वये चालू ठेवणेस परवानगी राहील.
 बंदिस्त सभागृहे /मोकळया जागेत होणारे इतर
सांस्कृतीक कार्यक्रमाबाबत संदर्भ क्र.10 अन्वये शासन निर्णयानुसार
(परिशिष्ठ अ)निर्गमित
करणेत आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे बंधनकारक राहिल.  धार्मिक
स्थळांच्या ट्रस्ट /बोर्डाने /अधिकृत केलेल्या
निर्णयानुसार कन्टेनमेंट झोन बाहेरील क्षेत्रातील सर्व धार्मीक स्थळे व
प्रार्थना स्थळे
सर्वसामान्यासांठी चालु करणेत येत आहेत. तथापि, संदर्भ क्र 11 सोबत
(परिशिष्ट अ) प्रमाणे  निर्धारित केलेल्या आदर्श कार्य प्रणाली (SOP) चे
पालन करणे बंधनकारक राहील.  अध्यक्ष, जिल्हा
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांनी अन्य कोणत्याही विशिष्ट/सामान्य
आदेशाव्दारे परवानगी
देणेत आलेली कृती करणेस परवानगी राहील.

कोविड -19 चे व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने खालील राष्ट्रीय निर्देशांचे
पालन करणे

बंधनकारक असून पालन न झालेस दंडात्मक/फौजदारी कारवाईस पात्र
राहील

           सार्वजनीक
ठिकाणी, घराबाहेर व घरामध्ये जेथे लोकांचा वावर आहे तेथे असताना चेह-याचे तोंडावर व
नाकावर मास्कचा वापर न करणा-या व्यक्तींवर
500/- रु दंड
आकारावा.  सातारा जिल्हयातील
कोणत्याही सार्वजनिक अथवा ज्या ठिकाणी लोकांचा वावर जास्त प्रमाणात आहे अशा खाजगी जागेच्या
ठिकाणी थूंकणेस मनाई असून, थुंकल्यास 1000/- रु दंड आकारावा  दुकानामध्ये प्रत्येक ग्राहकामध्ये किमान 6 फुट अंतर
तसेच दुकानामध्ये एकावेळी 5 पेक्षा जास्त व्यक्तींना घेणेस मनाई करणेत येत आहे. सदर
आदेशाचे उल्लंघन झालेस ग्रामीण भागासाठी र.रु.2000/- व शहरी भागासाठी र. रु.
3000/- दंड आकारावा. तसेच 7 दिवसापर्यत दुकान सक्तीने बंद करावे. या आदेशाची काटेकोरपणे
अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावी. जिल्हयात सार्वजनिक ठिकाणी, लोकांचा
वावर असणाऱ्या खाजगी ठिकाणी तसेच वाहतुकीच्या साधनामध्ये सामाजिक अंतर पाळणे बंधनकारक
आहे.

कामाच्या ठिकाणी खालील अतिरिक्त निर्देशांचे पालन करणे संबंधितांवर
बंधनकारक राहील

            शक्य असेल त्या ठिकाणी घरातुन काम करण्यास
प्राधान्य दयावे.  कामाच्या आणि व्यावसायाच्या
वेळा या कार्यालयामध्ये, कामाच्या ठिकाणी मार्केटमध्ये, औद्योगिक तसेच व्यावसायीक आस्थापनेमध्ये
गर्दी होणार नाही, अशा पद्धतीने विभागून दयाव्यात. THERMAL SACNNING, हॅडवॉश, सॅनिटायझर,
याची ENTRY POINT व EXIT POINT वर व्यवस्था करावी.  कामाच्या ठिकाणी, सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा व सामान्य
माणसाच्या वापरात येणाऱ्या सर्व जागा व वस्तू यांचे वेळोवेळी सॅनिटायझेशन करणेत यावे.
 औद्योगिक व व्यावसायिक आस्थापना यांनी त्यांचे
कामगारामध्ये, कामाची पाळी बदलणेचे वेळी, जेवणाचे व इतर सुट्टीचे वेळी, कामावर येताना
व कामावरुन सुटताना सामाजिक अंतर पाळणे बंधनकारक आहे.

आरोग्य सेतु ॲप चा वापर

         जिल्हयातील सर्व नागरिकांना शासकीय कार्यालयात तसेच सर्व सार्वजनिक ठिकाणी आरोग्य
सेतू या ॲपचा वापर करणे बंधनकारक राहील. तसेच हे ॲप व त्यावरील माहिती प्रत्येकाने
वेळोवेळी अद्ययावत करणे बंधनकारक राहील.

       मा. मुख्य सचिव, महसूल व वनविभाग, आपत्ती
व्यवस्थापन, मदत व पुनवर्सन, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील आदेश क्र.डीएमयु/2020/सीआर.92/डीआयएसएम-1
दि. 30/09/2020 मधील Annexure I मध्ये नमूद केलेल्या सुचनांचे पालन करणे संबंधितांवर
बंधनकारक राहील.

       ज्या ठिकाणी कोरोना रुग्ण सापडतो, त्या
ठिकाणी CONTAINMENT ZONE जाहिर करणेचे अधिकार INCIDENT COMMANDER म्हणून संबंधित उपविभागीय
अधिकारी यांना देणेत आलेले आहेत. संबंधित CONTAINMENT ZONE बाबत उपविभागीय अधिकारी
हे वेगळा आदेश काढून त्या Zone मध्ये कोणत्या बाबी चालु राहतील व कोणत्या बाबी प्रतिबंधित
राहतील याबाबत सर्वाना सुचित करतील. हा आदेश CONTAINMENT ZONE वगळता सातारा जिल्हयातील
इतर क्षेत्रासाठी लागू राहिल तसेच 
CONTAINMENT ZONE बाबत त्या त्या क्षेत्रातील INCIDENT COMMANDER  यांचे अस्तित्वात असलेले आदेश हे संबंधित क्षेत्रात
लागू राहतील. तसेच CONTAINMENT ZONE 
INACTIVE झालेनंतर सदर क्षेत्राला इकडील आदेश लागू राहतील. तसेच भविष्यामध्ये
जर सातारा जिल्हयातील कोणत्याही ठिकाणी कोरोनाचे रुग्ण आढळतील त्या ठिकाणी संबंधित
INCIDENT COMMANDER तथा उपविभागीय अधिकारी हे सदर ठिकाणी नव्याने CONTAINMENT ZONE
जाहिर करुन वेगळा आदेश काढून त्या Zone मध्ये कोणत्या बाबी चालु राहतील व कोणत्या बाबी
प्रतिबंधित राहतील याबाबत सर्वाना सुचित करतील.

कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला, या आदेशात कोणत्याही प्रकारचा
बदल करून किंवा नवीन आदेश पारीत करून या आदेशाच्या विसंगत कोणताही आदेश, जिल्हाधिकारी
तथा अध्यक्ष, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, सातारा यांचे पुर्व परवानगीशिवाय पारीत
करता येणार नाही.

या आदेशाची अंमलबजावणी
करण्यास संबंधीतांनी टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधीतांचे विरुध्द मा.
मुख्य सचिव, महसूल व वनविभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनवर्सन, महाराष्ट्र शासन
यांचेकडील आदेश क्र.डीएमयु/2020/सीआर.92/डीआयएसएम-1 दि. 30/09/2020 मधील Annexure
III मध्ये नमूद केलेप्रामणे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 चे कलम 51 ते 60, व भारतीय
दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 नुसार तसेच भारतीय साथरोग अधिनियम 1897 अन्वये दंडनीय
/ कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.


प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

Back to top button
Don`t copy text!